پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
  
  
  
  
jفاهمنامه همكاري بااستانداري جهت واگذاري امورتصديگرايانه به دفاترپيشخوان دولت.pdf
  
1394/06/09 12:08 ب.ظkh-razavi
آيين نامه ايجاد وبهره برداري ازدفاترپيشخوان خدمات دولت وبخش عمومي غيردولتي.pdf
  
1394/06/09 12:08 ب.ظkh-razavi
چك ليست نظارت بردفاتر پيشخوان دولت وانجمنهاي صنفي.rar
  
1394/06/09 12:08 ب.ظkh-razavi
دستورالعمل اجرایی نحوه معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت سلامت 98.pdf
  
1399/04/11 09:41 ق.ظkh-razavi
دستورالعمل كارت هوشمند رانندگان حمل ونقل مسافري وباري بين شهري -.pdf
  
1394/06/09 12:08 ب.ظkh-razavi
فرايند انتخاب و انعقاد قرارداد دفاتر پيشخوان در حمل ونقل جاده اي.pdf
  
1394/06/09 12:08 ب.ظkh-razavi
كارت ناوگان باري زير20كيلومتر.rar
  
1394/06/09 12:08 ب.ظkh-razavi
لیست  تعرفه خدمات واگذاری به دفاترپیشخوان دولت طرف قرارداد-960426.pdf
  
1396/05/30 08:05 ق.ظkh-razavi
لیست مراکز طب کار-990220.pdf
  
1399/04/11 09:42 ق.ظkh-razavi
لیست مراکز کارت هوشمند-981101.pdf
  
1398/11/10 07:48 ق.ظkh-razavi
مجریان آموزشی-981201.pdf
  
1398/12/12 09:38 ق.ظkh-razavi