پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتاسيس مراكز اسقاط لزوماً با مصوبه‌ي كارگروه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده استان انجام مي شود

تاریخ انتشار: 1398/07/22

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی ،دكتر احمدي معاون حمل ونقل ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت كشور كه براي بازديد از تجهيزات و امكانات يكي از متقاضيان ايجاد مركزاسقاط در شهرستان تربت حيدريه به استان خراسان رضوي آمده بود طی گفتگویی اظهار داشت : بيشترين تعدادمراكز اسقاط كشور در استان خراسان رضوي ايجاد شده اند و در حال حاضر  فعاليت مراكز اسقاط درسطح كشور  وارد ركود شده و سرمايه‌ در گردش اين مراكز بدليل انباشت گواهي هاي اسقاط در مراكز دچار مشكل شده است .

دكتر احمدي افزود: تاسيس مراكز اسقاط لزوماً با مصوبه‌ي كارگروه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده استان و در نظر گرفتن ظرفيت هاي موجود انجام مي شود.

وي با اشاره به دستور العمل تاسيس، فعاليت ، نظارت و لغو پروانه مراكز اسقاط و بازيافت وسايل نقليه فرسوده گفت: پس از ارايه ي درخواست متقاضي به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها به عنوان دبيرخانه كارگروه و بدنبال طرح موضوع در جلسه‌ي آن كارگروه براي ادامه مراحل نيازمند مصوبه كارگروه استاني با راي موافق تمامي اعضاي مي باشد و در ادامه دستگاه هاي ذيربط اقدامات قانوني را معمول و در نهايت ستاد نسبت به صدور مجوز فعاليت مركز اسقاط اقدام مي نمايد.

معاون ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت گفت: فعاليت مراكز اسقاط در كاهش آلودگي هوا ، كاهش مصرف سوخت و ارتقا خدمات حمل ونقل خصوصي و عمومي نقش بسزايي دارد و در ستاد طرح هاي مختلفي براي مصارف گواهي هاي اسقاط در حال پيگيري مي باشد.​مشخصات:
نظرات: *