معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترييس اداره ي حقوقي
نامسيد مجتبي
نام خانوادگی نجد موسوي
تلفن مستقیم33158140
نمابر
تلفن داخلی140
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس حقوقي
ناممهدیه
نام خانوادگیمروج
تلفن مستقیم33158144
نمابر
تلفن داخلی144
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس حقوقي
نامآقاي
نام خانوادگیقراعتي
تلفن مستقیم33158141
نمابر
تلفن داخلی141
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس حقوقي
نامغلامرضا
نام خانوادگیشاه تقي
تلفن مستقیم33158142
نمابر
تلفن داخلی142
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"