اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی : اداره منابع انساني،پشتيباني و رفاه بازگشت به صفحه قبل
 

 معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترييس اداره ي منابع انساني و پشتيباني
نامغلامرضا
نام خانوادگیصمدي تربتي
تلفن مستقیم33158210
نمابر
تلفن داخلی210
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمسئول كارگزيني
نامصديقه
نام خانوادگیكدخدا
تلفن مستقیم33158211
نمابر
تلفن داخلی211
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمسوول امور رفاهي
ناممجتبي
نام خانوادگیموسوي پور
تلفن مستقیم33158213
نمابر
تلفن داخلی213
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمسئول نقليه
نامرمضانعلي
نام خانوادگیپرازين
تلفن مستقیم33158228
نمابر
تلفن داخلی228
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمسوول آموزش
نامنوشين
نام خانوادگیافشاريان
تلفن مستقیم33158214
نمابر
تلفن داخلی214
پست الکترونیک
عکس
 
سمتدبير شوراي فرهنگي
نامحجه الاسلام محمد
نام خانوادگیمزيناني
تلفن مستقیم33158216
نمابر
تلفن داخلی216
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكاردان كارگزيني
نامفاطمه
نام خانوادگیپرازين
تلفن مستقیم33158229
نمابر
تلفن داخلی229
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس كارگزيني
ناممنور
نام خانوادگیصباغي
تلفن مستقیم33158224
نمابر
تلفن داخلی224
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس تداركات
نامعلي رضا
نام خانوادگیحافظ
تلفن مستقیم33158219
نمابر
تلفن داخلی219
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس كارگزيني
ناممعصومه
نام خانوادگیاحسان منش
تلفن مستقیم33158229
نمابر
تلفن داخلی229
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس اداره ي منابع انساني ، پشتيباني و رفاه
نامابراهيم
نام خانوادگیحور اسفند
تلفن مستقیم33158212
نمابر
تلفن داخلی212
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس میز خدمت حوزه دبيرخانه
نامحسين
نام خانوادگیآبياري
تلفن مستقیم33158226
نمابر
تلفن داخلی226
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمتصدي دبيرخانه
نامحسين
نام خانوادگیتيمور زاده
تلفن مستقیم33158228
نمابر
تلفن داخلی228
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمسوول انبار ملزومات
نامحسن
نام خانوادگیذبيحي
تلفن مستقیم33158230
نمابر
تلفن داخلی230
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكمك انبار دار
نامحسن
نام خانوادگیسماقيچ
تلفن مستقیم33158231
نمابر
تلفن داخلی231
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارپرداز
ناممجيد
نام خانوادگیكردي
تلفن مستقیم33158355
نمابر
تلفن داخلی355
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارپرداز
نامغلامرضا
نام خانوادگیعلي جاني
تلفن مستقیم33158227
نمابر
تلفن داخلی227
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس حضور و غیاب
ناممحسن
نام خانوادگیمختاري
تلفن مستقیم33158225
نمابر
تلفن داخلی225
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمتصدي بايگاني
ناممحمد علي
نام خانوادگیبراتي
تلفن مستقیم33158232
نمابر
تلفن داخلی232
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمسئول دبیر خانه
نامالياس
نام خانوادگیجهاني
تلفن مستقیم33158218
نمابر
تلفن داخلی218
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارپرداز
ناممهدي
نام خانوادگیحكيم نيا
تلفن مستقیم33158219
نمابر
تلفن داخلی219
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمتصدی دبیرخانه
نامجواد
نام خانوادگیقربانی
تلفن مستقیم33158223
نمابر
تلفن داخلی223
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"