معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترييس اداره ي امور مالي ومنابع
نامحجت اله
نام خانوادگیخواجويي
تلفن مستقیم33158240
نمابر
تلفن داخلی240
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس مسوول مالي
نام
نام خانوادگی
تلفن مستقیم33158241
نمابر
تلفن داخلی241
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس مالي
نامابوتراب
نام خانوادگیترشيزي
تلفن مستقیم33158250
نمابر
تلفن داخلی250
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس مالي
ناممحمد رضا
نام خانوادگیحجتيان پور
تلفن مستقیم33158252
نمابر
تلفن داخلی252
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس مالي
نامعلي
نام خانوادگیصفاي نيكو
تلفن مستقیم33158243
نمابر
تلفن داخلی243
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس مالي
نامجواد
نام خانوادگیجليلي انوشيرواني
تلفن مستقیم33158246
نمابر
تلفن داخلی246
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس مالي
نامهاشم
نام خانوادگیزنگنه
تلفن مستقیم33158249
نمابر
تلفن داخلی249
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمسوول اموال
نامعلیرضا
نام خانوادگیایزدی
تلفن مستقیم33158242
نمابر
تلفن داخلی242
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس مالي
ناممجتبي
نام خانوادگیشريعتي
تلفن مستقیم33158253
نمابر
تلفن داخلی253
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس اموال
نامرضا
نام خانوادگیعبداللهی صنعتي
تلفن مستقیم33158247
نمابر
تلفن داخلی247
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارمند اموال
نامآقاي
نام خانوادگینيكو خصلت
تلفن مستقیم33158248
نمابر
تلفن داخلی248
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس مالي
نامجاسم
نام خانوادگیخالي
تلفن مستقیم33158252
نمابر
تلفن داخلی252
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس كارگزيني
نامفريده
نام خانوادگیمهرباني
تلفن مستقیم33158225
نمابر
تلفن داخلی225
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس مالي
نامحميده
نام خانوادگیحسني رك
تلفن مستقیم33158245
نمابر
تلفن داخلی245
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس مالي
ناماحمد
نام خانوادگیرضايي بيدختي
تلفن مستقیم33158251
نمابر
تلفن داخلی251
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"