معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترييس اداره ي ترانزيت و امور بين الملل
نامحميد
نام خانوادگیمحمدي فاز
تلفن مستقیم33491578
نمابر
تلفن داخلی520
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس ترانزيت
ناممرتضي
نام خانوادگیمجردي
تلفن مستقیم33158522
نمابر
تلفن داخلی522
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس ترانزيت
نامفرزاد
نام خانوادگیفولادي
تلفن مستقیم33158521
نمابر
تلفن داخلی521
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس ترانزيت
ناممحمد
نام خانوادگیغلامي
تلفن مستقیم33158523
نمابر
تلفن داخلی523
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس ترانزيت
ناماحمد
نام خانوادگیوحيديان
تلفن مستقیم33158541
نمابر
تلفن داخلی541
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"