معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترييس اداره ي حمل ونقل مسافر
نامابوالفضل
نام خانوادگیگنجي
تلفن مستقیم33158530
نمابر
تلفن داخلی530
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس حمل ونقل مسافر
نامسياوش
نام خانوادگینقافي
تلفن مستقیم33158533
نمابر
تلفن داخلی533
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس حمل ونقل مسافر
نامسيد حميد
نام خانوادگیعابديني
تلفن مستقیم33158532
نمابر
تلفن داخلی532
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمسئول ستاد حمل ونقل مسافر پايانه ي مسافري معراج
نام
نام خانوادگی
تلفن مستقیم33710610
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمسئول ستاد حمل و نقل مسافر پايانه ي مسافربري امام رضا(ع)
ناممحمد
نام خانوادگیشهباز زاده
تلفن مستقیم38519502
نمابر38519502
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس اداره حمل و نقل مسافر
نامسید مسعود
نام خانوادگیشريعت زاده
تلفن مستقیم33158531
نمابر
تلفن داخلی531
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشنس اداره حمل و نقل مسافر
نامعلیرضا
نام خانوادگیخوش قلب
تلفن مستقیم33158534
نمابر
تلفن داخلی534
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"