معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترييس اداره ي حمل ونقل كالا
ناممحمد علي
نام خانوادگیخاني
تلفن مستقیم33158540
نمابر
تلفن داخلی540
پست الکترونیک
آدرس
عکس
 
سمتمدير پايانه ي بار شهيد خبيري مشهد
ناممحمد
نام خانوادگیطوطي
تلفن مستقیم33920091
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
آدرس
عکس
 
سمتكارشناس حمل ونقل كالا
ناممحمود
نام خانوادگیخادم قاسمي
تلفن مستقیم33158544
نمابر
تلفن داخلی544
پست الکترونیک
آدرس
عکس
 
سمتكارشناس چهار درصد
ناممريم
نام خانوادگیصباغي
تلفن مستقیم33158543
نمابر
تلفن داخلی543
پست الکترونیک
آدرس
عکس
 
سمتكارشناس اداره ي حمل ونقل کالا
نامغلامحسين
نام خانوادگیصالحي
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
آدرس
عکس
 
سمتكارشناس اداره حمل ونقل كالا
ناممجتبي
نام خانوادگیيعقوبي
تلفن مستقیم33158541
نمابر
تلفن داخلی541
پست الکترونیک
آدرس
عکس
 
سمتكارشناس اداره ي حمل و نقل کالا
نامعلي اكبر
نام خانوادگیكريميان
تلفن مستقیم33158542
نمابر
تلفن داخلی542
پست الکترونیک
آدرس
عکس
 
سمتكارشناس حمل ونقل كالا
ناممحمد
نام خانوادگیحیدری
تلفن مستقیم33158545
نمابر
تلفن داخلی545
پست الکترونیک
آدرس
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"