معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترييس اداره ي ايمني راه و حريم
ناماحمدرضا
نام خانوادگیبخشی
تلفن مستقیم33158310
نمابر
تلفن داخلی310
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس اداره ايمني و حريم راه
نامحسين
نام خانوادگیرييسيان زاده
تلفن مستقیم33158312
نمابر
تلفن داخلی312
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس اداره ايمني و حريم راه
نامتقي
نام خانوادگیزراعتكار
تلفن مستقیم33158313
نمابر
تلفن داخلی313
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس اداره ايمني و حريم راه
ناممهدي
نام خانوادگیمحمود آبادي
تلفن مستقیم33158328
نمابر
تلفن داخلی328
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس اداره ايمني و حريم راه
نامآرش
نام خانوادگیعلي پور
تلفن مستقیم33158319
نمابر
تلفن داخلی319
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس اداره ايمني و حريم راه
نامكاميار رضا
نام خانوادگیرياضي
تلفن مستقیم33158314
نمابر
تلفن داخلی314
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"