معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترييس اداره ي نگهداري راه ها
نامعلي
نام خانوادگیرجايي
تلفن مستقیم33158340
نمابر
تلفن داخلی340
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمعاون اداره ي نگهداري راهها
ناممصطفي
نام خانوادگیاميري
تلفن مستقیم33158341
نمابر
تلفن داخلی341
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس اداره ي نگهداري راهها
نام
نام خانوادگی
تلفن مستقیم33158346
نمابر
تلفن داخلی346
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس اداره نگهداري راهها
نامهادي
نام خانوادگیهجري
تلفن مستقیم33158343
نمابر
تلفن داخلی343
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس اداره نگهداري راهها
نامعلي
نام خانوادگیمحمد زاده
تلفن مستقیم33158348
نمابر
تلفن داخلی348
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس اداره نگهداري راهها
ناماحسان
نام خانوادگیتقوي
تلفن مستقیم33158349
نمابر
تلفن داخلی349
پست الکترونیک
عکس
 
سمتدفتردار اداره ي نگهداري راهها
ناممهناز
نام خانوادگیگلشني
تلفن مستقیم33158347
نمابر
تلفن داخلی347
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس اداره ي نگهداري راهها
نامايمان
نام خانوادگیمقيد
تلفن مستقیم33158325
نمابر
تلفن داخلی325
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"