معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترييس اداره ي نگهداري ابنيه ي فني
نامسيد حميد رضا
نام خانوادگیملك جعفريان
تلفن مستقیم33158360
نمابر
تلفن داخلی360
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس اداره ي نگهداري ابنيه ي فني
نام
نام خانوادگی
تلفن مستقیم33158361
نمابر
تلفن داخلی361
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس اداره نگهداري ابنيه فني راهها
ناممهدي
نام خانوادگیمشهوري
تلفن مستقیم33158361
نمابر
تلفن داخلی361
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"