معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترييس اداره ي ماشين آلات
نام
نام خانوادگی
تلفن مستقیم33158350
نمابر
تلفن داخلی350
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمعاون اداره ي ماشين آلات
ناممهدي
نام خانوادگیقنبري
تلفن مستقیم33158351
نمابر
تلفن داخلی351
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس ماشين آلات
نامجواد
نام خانوادگیمهويدي
تلفن مستقیم33158354
نمابر
تلفن داخلی354
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمسئول امور سوخت
ناممهدي
نام خانوادگیباقري مقدم
تلفن مستقیم33158352
نمابر
تلفن داخلی352
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس ماشين آلات
ناممهدي
نام خانوادگیهمتي
تلفن مستقیم33158353
نمابر
تلفن داخلی353
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس سوانح اداره ي ماشين آلات
نامامراله
نام خانوادگیابراهيمي
تلفن مستقیم33158356
نمابر
تلفن داخلی356
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس اداره ي ماشين آلات
ناممحمد رضا
نام خانوادگیكمالي حصار
تلفن مستقیم33158357
نمابر
تلفن داخلی357
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"