معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترييس اداره ي پيمان ورسيدگي
نامسكينه
نام خانوادگیحسيني
تلفن مستقیم33158410
نمابر33435888
تلفن داخلی410
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس پيمان و رسيدگي
نامبابك
نام خانوادگیگنجي مقدم
تلفن مستقیم33158415
نمابر
تلفن داخلی415
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمسئول مناقصات و مزايدات
ناممحمد حسن
نام خانوادگیروحاني
تلفن مستقیم33158418
نمابر
تلفن داخلی418
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس پيمان ورسيدگي
ناممهرداد
نام خانوادگیاباذري
تلفن مستقیم33158417
نمابر
تلفن داخلی417
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس پيمان و رسيدگي
نامسيد مجيد
نام خانوادگیحسين زاده جعفري
تلفن مستقیم33158411
نمابر
تلفن داخلی411
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس پيمان و رسيدگي
نامعبدالحسين
نام خانوادگیبلوچي
تلفن مستقیم33158412
نمابر
تلفن داخلی412
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"