معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترييس اداره ي فناوري اطلاعات وارتباطات
ناممصطفي
نام خانوادگیظريف تبريزيان اميد
تلفن مستقیم33412194
نمابر33435888
تلفن داخلی430
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس فناوري و اطلاعات
ناممحسن
نام خانوادگیاسماعيلي نيا
تلفن مستقیم33158431
نمابر
تلفن داخلی431
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس فناوري اطلاعات
نامريما
نام خانوادگیجهاندوست
تلفن مستقیم33158432
نمابر
تلفن داخلی432
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس فناوري اطلاعات
نامنسيم
نام خانوادگیرحيميان
تلفن مستقیم33158434
نمابر
تلفن داخلی434
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس فناوري و اطلاعات
نامسجاد
نام خانوادگیمتین فرد
تلفن مستقیم33158436
نمابر
تلفن داخلی436
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"