معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترييس اداره مدیریت راهها
نامابوالفضل
نام خانوادگیحسيني عشرت آبادي
تلفن مستقیم33158440
نمابر33438311
تلفن داخلی440
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمعاون اداره مديريت راهها
نامسید محمد
نام خانوادگیسياسي
تلفن مستقیم33158441
نمابر
تلفن داخلی441
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"