معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترييس اداره برنامه و بودجه
نامحسين
نام خانوادگیپارسا
تلفن مستقیم33158130
نمابر
تلفن داخلی130
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمسئول بودجه
نامرسول
نام خانوادگیعسگري
تلفن مستقیم33158131
نمابر
تلفن داخلی131
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس آمار
نامسارا
نام خانوادگیطيبي فلاح
تلفن مستقیم33158133
نمابر
تلفن داخلی133
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس اداره ي برنامه و بودجه
نامپروانه
نام خانوادگیزارعي
تلفن مستقیم33158135
نمابر
تلفن داخلی135
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس برنامه و بودجه
نامحسن
نام خانوادگیحدادي
تلفن مستقیم33158134
نمابر
تلفن داخلی134
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس بودجه
نامسارا
نام خانوادگیمسعوديان
تلفن مستقیم33158132
نمابر
تلفن داخلی132
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس اداره ي برنامه و بودجه
نامادریس
نام خانوادگیسیدالحسینی
تلفن مستقیم33158136
نمابر
تلفن داخلی136
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"