معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمتمعاون توسعه ي مديريت و منابع
نامفريده
نام خانوادگیكرماني نژاد
تلفن مستقیم33158200
نمابر33435888
تلفن داخلی200
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع و متصدي شبكه ستاد مركزي و استان ها
نامطیبه
نام خانوادگیحیدریان
تلفن مستقیم33158222
نمابر
تلفن داخلی222
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"