معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمتذيحساب
ناممجید
نام خانوادگیاسکندری ثانی
تلفن مستقیم33158270
نمابر
تلفن داخلی270
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمعاون ذيحساب
نامحسن
نام خانوادگیوافری
تلفن مستقیم33158271
نمابر
تلفن داخلی271
پست الکترونیک
عکس
 
سمتحسابدار
نامسعيد
نام خانوادگیهوشمند
تلفن مستقیم33158274
نمابر
تلفن داخلی274
پست الکترونیک
عکس
 
سمتحقوق و دستمزد
ناممهدي
نام خانوادگیواحديان
تلفن مستقیم33158277
نمابر
تلفن داخلی277
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس مالي
نامجواد
نام خانوادگیطاهري
تلفن مستقیم33158279
نمابر
تلفن داخلی279
پست الکترونیک
عکس
 
سمتصدور چك
نامسيد خليل
نام خانوادگیهاشمي
تلفن مستقیم33158272
نمابر
تلفن داخلی272
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس مالي
نامامير
نام خانوادگیعرفانيان
تلفن مستقیم33158278
نمابر
تلفن داخلی278
پست الکترونیک
عکس
 
سمتحسابدار
ناممحمد رضا
نام خانوادگیخدادادي
تلفن مستقیم33158280
نمابر
تلفن داخلی280
پست الکترونیک
عکس
 
سمتبايگان ديحسابي
نامعلي
نام خانوادگینظيفي
تلفن مستقیم33158273
نمابر
تلفن داخلی273
پست الکترونیک
عکس
 
سمتحقوق و دستمزد
نامحميد رضا
نام خانوادگیخزائي
تلفن مستقیم33158276
نمابر
تلفن داخلی276
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"