معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترييس اداره راهداري و حمل ونقل جاده اي شهرستان مشهد
نامجواد
نام خانوادگیپور علي
تلفن مستقیم35421149
نمابر35421150
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمترييس اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي نيشابور
ناممجيد
نام خانوادگیمفيدي فر
تلفن مستقیم42616008-2772-3
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمتسرپرست اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي سبزوار
ناممهدي
نام خانوادگیسعیدی نیک
تلفن مستقیم44647600-7020
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمتسرپرست اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي قوچان
ناممحسن
نام خانوادگیعطارياني
تلفن مستقیم47222020-1
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمترییس اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي گناباد
ناممسعود
نام خانوادگیگنجعلی
تلفن مستقیم57251814-8570
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمتسرپرست اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي كاشمر
ناممهدي
نام خانوادگیحقيقي
تلفن مستقیم55230041-3
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمترييس اداره راهداري و حمل ونقل جاده اي شهرستان تايباد
نامعلي اصغر
نام خانوادگیكرباسي
تلفن مستقیم54520030
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمترييس اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي چناران
ناممهدي
نام خانوادگیآقايي
تلفن مستقیم46131414
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمتسرپرست اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي خواف
نامسعيد
نام خانوادگیمحمودزاده
تلفن مستقیم54222040-6182
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمتسرپرست اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي درگز
نامحامد
نام خانوادگیمحمودي
تلفن مستقیم46223700-1
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمترييس اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي بجستان
نامحسین
نام خانوادگیمحمدی
تلفن مستقیم56526463
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمترييس اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي رشتخوار
نامسيد احمد
نام خانوادگینظام
تلفن مستقیم56223680
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمترييس اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي سرخس
نامجواد
نام خانوادگیاحمدي
تلفن مستقیم34522581-6696
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمترييس اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي فريمان
نامحسين
نام خانوادگیخيرخواه
تلفن مستقیم34628500-8400
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمتسرپرست اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي كلات
نامحسن
نام خانوادگیبيات
تلفن مستقیم34724341-2
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمتسرپرست اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي مه ولات
ناممحمود
نام خانوادگیکبیر
تلفن مستقیم56725001
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمترييس اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي تربت حيدريه
نامحسين
نام خانوادگیشيرمحمديان
تلفن مستقیم52313052-4
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمترييس اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي تربت جام
نامجواد
نام خانوادگینژادي پور
تلفن مستقیم52524625-7
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمترييس اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي طرقبه شانديز
نامعباس
نام خانوادگیتوسلیان
تلفن مستقیم35592601-2
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمترييس اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي باخرز
ناممهدي
نام خانوادگیزراعتگر
تلفن مستقیم54825353
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمترييس اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي جغتاي
نامسيد ابراهيم
نام خانوادگیسيد آبادي
تلفن مستقیم45623891
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمترييس اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي خوشاب
نامخليل الله
نام خانوادگیمحقق نژاد
تلفن مستقیم45024667
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمترييس اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي جوين
نامعلي اصغر
نام خانوادگیسميعي زاده
تلفن مستقیم45493344
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمترييس اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي فيروزه
نامجواد
نام خانوادگیقدمگاهي
تلفن مستقیم43524629
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمتسرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان زاوه
ناممحمد
نام خانوادگیمنصوری راد
تلفن مستقیم53725366
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمتسرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بردسکن
نامعلی اکبر
نام خانوادگییوسفیان
تلفن مستقیم55425500
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"